Artikel gällande årliga förhandlingen 2022

Artikel gällande årliga förhandlingen 2022

Orimligt låga hyresnivåer bromskloss för bostadsbyggandet

Hyresvärdarna i Skellefteå har under en rad år fått nöja sig med betydligt lägre hyreshöjningar i de årliga hyresförhandlingarna jämfört med övriga riket. Konsekvenserna av Hyresgästföreningens agerande i förhandlingarna är allvarliga och bromsar effektivt utvecklingen i kommunen.

  • De drar undan mattan för investeringar som är nödvändiga för att möta behovet av fler bostäder i vår växande kommun, säger Catarina Holmér, Samhällsbyggnadsbolaget.

Förhandlingsklimatet i de årliga förhandlingarna av den allmänna hyresjusteringen i Skellefteå har varit tufft i många år. Till exempel utmynnade förhandlingen av 2021 års hyresjustering i att de lokala hyresvärdarna fick 43 procent lägre höjning än i övriga landet.

  • Sedan 2014 har hyreshöjningarna i Skellefteå halkat efter övriga riket med 13 procent vilket motsvarar drygt 11 000 kronor per lägenhet och år. Statistik från SCB visar dock att snitthyran är så mycket som 16 procent lägre än i övriga riket. Det är helt orimligt, säger Petra Wennberg, Fastighetsägarna.

Skälet till att hyresvärdarna i Skellefteå tvingas acceptera låga höjningar är en följd av det systemfel som råder i de årliga kollektiva hyresförhandlingarna. Eftersom det inte finns någon instans att vända sig till vid en tvist har Hyresgästföreningen en mycket stark position i förhandlingarna, i praktiken ett veto. Kommer inte parterna överens blir det ingen höjning alls. De lokala förhandlingarna i Skellefteå har präglats av detta skeva förhållande.

  • Det finns flera viktiga parametrar som Hyresgästföreningen inte beaktat i förhandlingarna. Den låga hyresnivån och hyresutvecklingen i Skellefteå står nämligen i stark kontrast både mot invånarnas köpkraft och kostnadsutvecklingen på orten. Arbetslösheten är lägre och medianinkomsten något högre i Skellefteå än i övriga landet. En annan viktig parameter är att hyresvärdarnas driftskostnader är drygt 400 kronor högre per lägenhet i Skellefteå jämfört med genomsnittet i landet, säger Tom Rasmussen, Heimstaden.

Förhandlingarna av 2022 års allmänna hyresjustering följde samma mönster som föregående år. Men oacceptabla slutbud från motparten ledde denna gång fram till att Unobo och kommunägda Skebo valde att frånträda förhandlingarna. Vid en prövning av Hyresmarknadskommittén fastställdes en hyreshöjning på 2,35 procent för Skebo. Det kan jämföras med Hyresgästföreningens slutbud till de privata hyresvärdarna som stannade på 1,7 procent. När detta inte accepterades valde Hyresgästföreningen att stranda förhandlingarna.

  • Konsekvensen av de låga hyresnivåerna i Skellefteå är att det blir svårare att förvalta och underhålla det befintliga bostadsbeståndet på ett tillräckligt bra sätt, vilket drabbar hyresgästerna. Hyran är fastighetsägarens enda inkomst och följaktligen påverkas också möjligheten att bygga nya bostäder och möta det behov som industrietableringarna medför de närmaste åren, säger Philip Olofsson, Tribo Fastigheter AB.
  • Den starka tillväxten med tusentals nya arbetstillfällen ställer krav på ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Redan i dag är det bostadsbrist och konsekvenserna av det drabbar inte bara enskilda hårt utan får även konsekvenser för Skellefteås möjligheter att undvika ”fly in and fly out”. När samverkan behövs som mest agerar Hyresgästföreningen på ett sätt som signalerar ovilja att tillsammans med dom privata fastighetsägarna och allmännyttan bidra till en sund fastighetsmarknad i Skellefteå, säger Anna Forsman, näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna MittNord.

NYHETER